KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาฯ 189/2558
เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim International JNR วาระ พ.ศ. 2557-2561 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ :ตามที่สภาการพยาบาล ได้แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim International JNR วาระ พ.ศ. 2557-2561 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน Pacific Rim International Journal of Nursing Research ให้เป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim International JNR วาระ พ.ศ. 2557-2561 เพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 นกยาสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ เป็นกองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim International JNR วาระ พ.ศ. 2557-2561 เพิ่มเติม โดยให้ทำหน้าที่ตามคำสั่งสภาการพยาบาลที่ 114/2557 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
กองบรรณาธิการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 24 กันยายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th