KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ที่ 1694/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาวัตถุประสงค์ :อนุสัญญาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1331/2556 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา นั้น

เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับข้อ 5 แห้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1331/2556 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 และแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามข้อ 5 วรรคท้าย แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538

สั่ง ณ วันที่ : 16 ธันวาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th