KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาการพยาบาล ที่ 54/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาลและสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุวัตถุประสงค์ :โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีการพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ของสถาบันที่จัดการอบรมได้มาตรฐาน และเป็นไปตามประกาศของสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ. 2557 จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรดังกล่าวขึ้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 นกยกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

รายนาม :
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  คณะทำงาน
 
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ให้คณะทำงานมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์แก้การจัดอบรม ให้มีมาตรฐานเป็นไปตามประกาศของสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th