KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 055/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559วัตถุประสงค์ :ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะ สถาบันภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ทั้งด้านวิจัย บริการวิชาการและการเรียนการสอน ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ ในการให้บริการทางวิชาการและพัฒนางานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอำนาจตามความ มาตรา 35 และมาตรา 38 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปีงบประ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่บริหารและประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ให้แล้วเสร็จตรงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ปีงบประมาณ

สั่ง ณ วันที่ : 9 มีนาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th