KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1590/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1250/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ หรือโครงการที่คณะฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัย โดยให้การพิจารณาพิทักษ์สิทธิ์ สวัสดิภาพ และป้องกันภยันตรายใดใดที่อาจบังเกิดขึ้นแก่มนุษย์อันเนื่องมาจากการดำเนินงานในโครงการวิจัย และให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ ที่ปรึกษาอิสระ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา กรรมการ

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
 


หน้าที่ :โดยให้มีบทความและหน้าที่ดังต่อไปนี้
นิยามศัพท์
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
คณะทำงานอิสระผู้มีหน้าที่ปกป้องสิทธิ ความปลอดภัยและ ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย แต่งตั้ง โดยคณบดี คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประกอบด้วยบุคคล ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์และไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ มีอิสระที่จะ แสดงความคิดเห็น คำแนะนำ และพิจารณาตัดสิน

บุคคลที่เป็นด้านวิทยาศาสตร์ (scientific member ) ผู้ที่มีความรู้ มีคุณวุฒิการศึกษา ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์การวิจัยที่ให้มุมมองด้านการวิจัยทางสาขาวิชาทางการแพทย์ พยาบาล หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล จิตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นักโภชนศาสตร์และอื่นๆ หรือผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทด้านมนุษยวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยาและนักสถิติ

บุคคลที่ไม่เป็นด้านวิทยาศาสตร์ (non-scientific member ) ผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่ให้มุมมองไม่ใช่ทางสาขาวิชาทางการแพทย์ พยาบาล หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจเป็นผู้แทนชุมชนหรือเป็นผู้แทนอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมการวิจัย โดยมีคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปรัชญา ศาสนา วรรณคดีหรือวิชาชีพอื่นๆ เช่น บรรณารักษ์ ครู นักธุรกิจ เสมียน นักกฎหมาย

พันธกิจ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเป็นคณะกรรมการดูแลให้การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ที่ดำเนินการในคณะพยาบาลศาสตร์หรือดำเนินการโดยบุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์หรือ ดำเนินการโดยบุคลากรสถาบันสมทบ หรือบุคคลนอกคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยในคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสามารถตัดสินใจโดยอิสระ ปราศจากอคติอันเนื่องมาจากระบบบริหาร นักวิจัยหรือผู้อุปถัมภ์ ในการดำเนินงาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยยึดมั่นในวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจากภยันตรายอันเนื่องมาจากการวิจัย
2. เพื่อมั่นใจว่าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ มีคุณค่าเชิงวิชาการและถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล
3. เพื่อมั่นใจว่าการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ยังคงมีความเหมาะสมทางจริยธรรม

กรอบหน้าที่ หน้าที่หลักของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คือ พิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมต่อโครงการวิจัยที่เสนอโดยบุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์หรือ โครงการที่บุคลากรของ คณะพยาบาลศาสตร์มีส่วนร่วมหรือ บุคลากรในสถาบันสมทบหรือบุคคลนอกคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยในคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีกรอบหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมต่อโครงการวิจัยโดยอาศัยหลักจริยธรรมพื้นฐานและ อาศัยแนวทางใช้ International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects (CIOMS) และ ICH-GCP และ CIOMS International Guidelines for Ethical Review of Epidemiological Studies และ US Federal policy for the protection of human subjects (45CFR46) เป็นแนวพิจารณาด้านจริยธรรม
2. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรของคณะ สถาบันสมทบ หรือสาธารณชนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย
3. ส่งเสริมการศึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยกับบุคลากรด้านการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบ

วาระดำรงตำแหน่ง
1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มีวาระ 2 ปี
2. เมื่อครบวาระแล้ว ให้รองคณบดีผู้รับผิดชอบด้านงานวิจัยสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใหม่ กรรมการส่วนหนึ่งจะต้องได้รับการแต่งตั้งต่อและส่วนหนึ่งจะสรรหามาใหม่ แต่กรรมการคนหนึ่งต้องไม่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 6 ปี ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้เหมาะสมทดแทนได้
3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ที่ประสงค์จะลาออกควรยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการพร้อมชี้แจง เหตุผล ประธาน นำเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. การแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดสมาชิกภาพหรือการแต่งตั้งเพิ่มเติม ดำเนินการโดยรองคณบดีผู้รับผิดชอบด้านงานวิจัย ทั้งนี้ให้มีวาระเท่ากับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยชุดเดิม

สมาชิกสมทบ
1. กรรมการสมทบประกอบด้วยบุคคลทั้งนักวิทยาศาสตร์และไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์
2. การเชิญกรรมการสมทบเข้าร่วมประชุม กระทำในกรณี (1) ผู้ทบทวนโครงการหลักไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จึงขอกรรมการสมทบทำหน้าที่แทน (2) ประธานเห็นควรเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น
3. ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นโครงการขอรับการพิจารณาแบบเร่งด่วนตามการมอบหมายของประธานหรือเลขานุการ
4. การเชิญและแต่งตั้งกรรมการสมทบให้เป็นไปเช่นเดียวกับคณะกรรมการประจำ

บทบาทของคณะกรรมการ
1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ให้คำปรึกษาแก่ประธานและคณะกรรมการการวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ
2. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
2.1 ดำเนินการประชุมของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์จริยธรรมสากล เพื่อปกป้องสิทธิ ศักดิ์ศรีและสวัสดิภาพของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
2.2 มอบหมายภารกิจต่างๆ เช่น การพิจารณาโครงการแบบเร่งด่วน (Expedited review) รายงานความก้าวหน้า (Continuing review) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Review of adverse event) การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (Site monitoring visits) และงานอื่นๆ ให้กรรมการ
2.3 คัดเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าทีแทนประธานของที่ประชุม เมื่อประธานไม่อยู่ในที่ประชุม
2.4 จัดการฝึกอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
2.5 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
2.6 ตัดสินอนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการวิจัยตามเกณฑ์จริยธรรมและกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.7 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณบดี ปีละ 1 ครั้ง
3. รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ทำหน้าที่แทนประธานกรณีที่ประธานไม่อยู่ และดำเนินงานตามที่ประธานมอบหมาย
4. เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
4.1 เลขานุการทำหน้าที่โดยความร่วมมือจากผู้ช่วยเลขานุการ
4.2 เลขานุการ โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่สำนักงานมีหน้าที่ต่อไปนี้
1) จัดระบบ วิธีการเก็บ วิธีการสืบค้นโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2) เตรียม เก็บรักษา แจกจ่ายเอกสารโครงการวิจัย
3) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างสม่ำเสมอ
4) เตรียมและเก็บรักษาวาระการประชุมและรายงานการประชุม
5) เก็บรักษาระบบเอกสารและเอกสารสำคัญของคณะกรรมการ
6) ติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ และผู้เสนอโครงการวิจัย
7) จัดให้มีการอบรมบุคลากรและคณะกรรมการ
8) จัดให้มีการเตรียม พิจารณา ทบทวน และแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐานและแนวปฏิบัติ
9) ให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่กิจกรรมของประธานและคณะกรรมการ (เช่น ทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา)
10) มอบเอกสารวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องข้อมูลใหม่ ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย รวมทั้ง CD เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่สำคัญ แก่กรรมการ
11) จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อเสนอต่อคณบดี
5. คณะกรรมการ
5.1 เข้าร่วมประชุม
5.2 ทบทวน อภิปรายและ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับการทบทวนพิจารณาโดยอิสระ โดยเฉพาะประเด็นด้านจริยธรรม
5.3 ติดตามรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงและเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม
5.4 ทบทวนรายงานความก้าวหน้าและติดตามการวิจัยที่ดำเนินอยู่ตามความเหมาะสม
5.5 เก็บรักษาเอกสารและผลการประชุมของคณะกรรมการ เป็นความลับ
5.6 เปิดเผยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)
5.7 ร่วมในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

สั่ง ณ วันที่ : 15 สิงหาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th