KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2955/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560วัตถุประสงค์ :ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2559 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ และได้รับแต่งตั้งในปีการศึกษา 2559 พิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระประจำปี 2559 และพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2559 ใันวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการอำนวยการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ต้อนรับ และของที่ระลึก
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
11 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
14 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  กรรมการ
21 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
22 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
23 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
24 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
25 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
26 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
27 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
28 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
29 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
30 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
31 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
32 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
33 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
34 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
35 .  นางสาวนลินรัตน์ ตั้งสมบูรณ์กิตติ  กรรมการ
36 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
37 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
38 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำบัตรเชิญ จัดเตรียมรายชื่อแขกรับเชิญและสื่อมวลชน โดยประสานกับกองบริหารงานบุคคล และส่งบัตรเชิญพร้อมแบบตอบรับให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน จัดทำของที่ระลึกให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานตลอดจนหน้าที่ต้อนรับ ลงทะเบียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ : 22 ธันวาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th