KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1617/2559
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1463/2558 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ได้แต่ตั้ง อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข เป็นกรรมการฯ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา โดยให้มีอำนาจหน้าที่และวาระการดำเนินงานตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1960/2557 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1961/2557 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 นั้น

เนื่องด้วย อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบผู้ช่วยภารกิจคณบดี ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร และงานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2374/2558 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) จาก อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีอำนาจหน้าที่และวาระการดำเนินงานตามคำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1960/2557 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1961/2557 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 สิงหาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th