KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2881/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1420/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่1420/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
10 .  อ.ดวงเดือน บุดดา  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
12 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
14 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
15 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
17 .  อ.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการ
18 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  กรรมการ
19 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
20 .  อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ  กรรมการ
21 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
22 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  กรรมการ
23 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
24 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
25 .  นางสาววิภารัตน์ อินตา  กรรมการ
26 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
27 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
28 .  นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์  กรรมการ
29 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
30 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
31 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี
2. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษา
3. เป็นที่ปรึกษาของกรรมการชั้นปีนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของนักศึกษาโดยส่วนรวม
4. ประสานงานกับนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ
5. สร้างความสุข ความพึงพอใจ ความอบอุ่นใจ และความคุ้นเคย ตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มนักศึกษา
6. ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในหมู่นักศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 15 ธันวาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th