KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1732/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559วัตถุประสงค์ : ด้วยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ จะจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่คณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำสูจิบัตร ของที่ระลึกเกษียณและคำกล่าว
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
5 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
6 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดบอร์ดและจัดทำวีดิทัศน์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
8 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
9 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
10 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานการประพันธ์และคำกลอน
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและการจัดมอบของที่ระลึก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
5 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
6 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
7 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
8 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
9 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
10 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
11 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
12 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
13 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
14 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
7 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
8 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
9 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
10 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
11 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแสดง
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
4 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
3 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
6 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
7 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
8 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
9 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
10 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  กรรมการ
11 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
12 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
13 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
14 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
15 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
2 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
5 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
6 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
7 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
8 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
9 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
10 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
11 .  นายธวัชชัย ทองคำ  กรรมการ
12 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
13 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
14 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
5 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
6 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานอาจารย์อาวุโส
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ลวิตรา เขียวคำ  กรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
6 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
7 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
8 .  นายสุทธินันท์ คอดริงตัน  กรรมการ
9 .  นางสาววิภารัตน์ อินตา  กรรมการ
10 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  กรรมการ
11 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
12 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
13 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
14 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
4 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
5 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
6 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 31 สิงหาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th