KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1687/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 ทำความดีถวายแม่หลวงวัตถุประสงค์ :ตามที่ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 “ทำความดีถวายแม่หลวง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ รอบอาคารเรียน/ปฏิบัติการ อาคารทำการและหอพักของคณะฯ ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ทั่วทั้งคณะ สร้างความรู้สึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการประกอบกิจกรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของคณะฯอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน การลดร่องรอยคาร์บอน (Carbon Footprint) ในคณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 “ทำความดีถวายแม่หลวง” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  รองประธานกรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
3 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
4 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
 
กรรมการดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พื้นที่หอพักนักศึกษา หอพักพยาบาล 3 อาคาร 2 และอาคาร 4
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการ
3 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
4 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
5 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
6 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
7 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
8 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
9 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
10 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
 
กรรมการดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พื้นที่อาคาร 1 อาคาร 3 และอาคารเรียนรวม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
4 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
5 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
6 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
7 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
8 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
9 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
10 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
11 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
 
กรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ทั่วทั้งองค์กร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
11 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
12 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
13 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
14 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
15 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
16 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
17 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
18 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
19 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
20 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
21 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
22 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
23 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
24 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
25 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
26 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
27 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
28 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
29 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
30 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
31 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
32 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
33 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
 
กรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม 5 ส. ทั่วทั้งองค์กร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
2 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
3 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
2 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
4 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 สิงหาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th