KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 092/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวบุคคลเพื่อเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิกวัตถุประสงค์ :ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยศาสตราจารย์คลินิกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2558 ข้อ 9 การขอตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ให้หัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีหรือกรรมการสภาวิชาการเป็นผู้เสนอ โดยให้พิจารณาจากคุณสมบัติภาระงานสอน และ/หรือผลงานปฏิบัติการทางคลินิกตามข้อ 5 ของข้อบังคับ ดังกล่าว ด้วยความยินยอมของผู้นั้น พร้อมคำขอแต่งตั้งตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด แล้วเสนอคณบดีเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก นั้น คณะพยาบาลศาสตร์ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อพิจารณาตัวบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 ของข้อบังคับฯ ดังกล่าว เพื่อให้จัดทำแบบขอรับการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก (แบบ ศ.ค.1)และผลงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวบุคคลเพื่อเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานคณะทำงาน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  คณะทำงาน
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  คณะทำงาน
4 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  คณะทำงาน
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  คณะทำงาน
6 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ พิจารณาตัวบุคคล เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลีนิก โดยตรวจสอบคุณสมบัติ ภาระงานสอน ผลการสอน และ/หรือผลงานปฏิบัติการทางคลินิก รวมทั้งตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานหรือการนำเสนอผลงานไปปฏิบัติการทางคลินิกในเบื้องต้นต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 12 มกราคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th