KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 093/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 0192/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 0834/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 0192/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 0834/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานคณะทำงาน
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานคณะทำงาน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  รองประธานคณะทำงาน
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  คณะทำงาน
5 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  คณะทำงาน
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  คณะทำงาน
7 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  คณะทำงาน
8 .  นายอภิชน สมมิตร  คณะทำงาน
9 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  คณะทำงานและเลขานุการ
10 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานคณะทำงาน
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  รองประธานคณะทำงาน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  รองประธานคณะทำงาน
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
5 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
6 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  คณะทำงานและเลขานุการ
7 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการนำสู่สากล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ประธานคณะทำงาน
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  คณะทำงาน
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
4 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  คณะทำงาน
5 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  คณะทำงานและเลขานุการ
6 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และระบบกายภาพ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานคณะทำงาน
2 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานคณะทำงาน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  คณะทำงาน
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงาน
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  คณะทำงาน
6 .  นายอภิชน สมมิตร  คณะทำงาน
7 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  คณะทำงาน
8 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและเลขานุการ
9 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานคณะทำงาน
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  รองประธานคณะทำงาน
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  รองประธานคณะทำงาน
4 .  นางกมลชนก กาวิล  คณะทำงาน
5 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  คณะทำงาน
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงาน
7 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  คณะทำงาน
8 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  คณะทำงาน
9 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
10 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  คณะทำงานและเลขานุการ
11 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานคณะทำงาน
2 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  คณะทำงาน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  คณะทำงาน
4 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  คณะทำงาน
5 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  คณะทำงานและเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ในองค์กร
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  รองประธานคณะทำงาน
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  คณะทำงาน
4 .  นางกมลชนก กาวิล  คณะทำงาน
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  คณะทำงาน
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงาน
7 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
8 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  คณะทำงาน
9 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  คณะทำงาน
10 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  คณะทำงาน
11 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน ๒ ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 13 มกราคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th