KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 025/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51วัตถุประสงค์ :ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์จะจัดฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ทราบขั้นตอนในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ และห้องเรียนอาคาร 2 และอาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
4 .  นายอภิชน สมมิตร  เลขานุการ
5 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
3 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
5 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
6 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
7 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายฝึกซ้อม
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
6 .  อ.จันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
13 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
14 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
16 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
17 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
20 .  อ.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการ
21 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
22 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
23 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
24 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
25 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
26 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
27 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
28 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
29 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
30 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
31 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
32 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
33 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
34 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
35 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
36 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
37 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
38 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
2 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
3 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
5 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
7 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
8 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
3 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 6 มกราคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th