KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1389/2559
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1292/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ 1292/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการ
5 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
6 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ : ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการหอพัก และนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพัก
2. เสนอแนะการแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการหอพักต่อคณะฯ
3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพัก และว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหอพัก
4. พิจารณาและดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในหอพัก โดยความเห็นชอบของประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
5. เรียกประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
6. ช่วยสอดส่อง ดูแล ยับยั้ง ห้ามปราม มิให้บุคคลภายนอกขึ้นไปบนหอพัก
7. มีอำนาจเปิดและค้นห้องพักของผู้พักอาศัยได้ เมื่อมีเหตุสมควร
8. ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ ของนักศึกษาที่พักในหอพัก
9. เสนอพิจารณาโทษผู้กระทำผิดระเบียบ ข้อบังคับหอพัก ตามนัยในหมวดที่ 7
10.เสนอแนะข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับหอพัก และกิจการในหอพักต่อคณะฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 27 กรกฏาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th