KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1423/2559
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ด้วย คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ขอเสนอแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดทำผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
9 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
13 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  ผู้ทรงคุณวุฒิ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
18 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
20 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  ผู้ทรงคุณวุฒิ
21 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
22 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
23 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
24 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 29 กรกฏาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th