KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1263/2559
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1089/2559 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตามวิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Unit, [NLU]) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล เป็น กรรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (เพิ่มเติม)

รายนาม :
1 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. ร่วมดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการของหน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ Simulation ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 กรกฏาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th