KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1013/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communitiesวัตถุประสงค์ : ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities สำหรับผู้รับทุนจากนานาชาติ จำนวน 20 คน ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  ประธานกรรมการ
 
ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร
1 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
5 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
7 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
3 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
2 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 มิถุนายน 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th