KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช 0232/2560
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการวัตถุประสงค์ :ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับสภาวิชาการ โดยออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกสภาวิชาการ พ.ศ. 2559 ซึ่งข้อ 9 ของข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้ประธานสภาวิชาการ รองประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ข้อบังคับ เป็นประธานสภาวิชาการ รองประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการ ตามข้อบังคับนี้ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานสภาวิชาการ รองประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการ ตามข้อบังคับนี้
บัดนี้เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกสภาวิชาการ พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 จึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการสภาวิชาการ

รายนาม :
กรรมการสภาวิชาการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 มกราคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th