KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำหนังสือประวัติ 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพวัตถุประสงค์ :ด้วยคณะและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีแนวคิดที่จะจัดทำหนังสือประวัติ 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบความเป็นมาของแต่ละคณะและสถาบัน
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำหนังสือดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อน และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำหนังสือประวัติ 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
ที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำหนังสือประวัติ 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  คณะทำงาน
3 .  นางกมลชนก กาวิล  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :โดยให้คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ดังนี้ 1. ประชุมคณะทำงาน 2. รวบรวมข้อมูลที่จะบรรจุในหนังสือ 3. พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำหนังสือ 4. จัดทำหนังสือให้เรียบร้อยาทบูรณ์เป็นรูปเล่ม 5. แผยแพร่ให้ห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 19 มกราคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th