KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาการพยาบาล ที่ 22/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และประชุมวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 5วัตถุประสงค์ :ด้วยสภาการพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลมาโดยตลอด และได้กำหนดให้จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการทางการพยาบาลแห่งชาติเป็นประเพณีทุกๆ 4 ปี สำหรับในปี 2560 ถึงวาระที่สภาการพยาบาลกำหนดการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ หรือดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของความก้าวหน้าในการสร้างความรู้จากงานวิจัยในวิชาชีพการพยาบาล อันจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติและยังได้สร้างเครือข่ายของนักวิจัยต่อไปอนาคต

นอกจากนั้นแล้ว สภาการพยาบาลยังได้รับเชิญจาก World Academy of Nursing Science (WANS) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาการในวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 18 กันยายน 2552 ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม The 5th International Nursing Researh Conference (2017) ด้วย

เพื่อให้การดำเนินการเตรียมการจัดประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และประชุมวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 5
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 มกราคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th