KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาการพยาบาล ที่ 67/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์วัตถุประสงค์ :เพื่ออนุวัติตามมาตรา 8 (3) (4) (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 เพื่อให้การดำเนินการด้านการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรระดับพื้นฐาน สามารถหาข้อมูลด้านต่างๆ ในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาฯ และเพื่อประกอบการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรฯ ให้ดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ 1. ให้บุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ)
ข้อ 2. ให้คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ ตามข้อ 1. มีหน้าที่ ดังนี้
2.1 ตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
2.2 เสนอข้อมูลและความเห็นต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
2.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ หรือจากสภาการพยาบาล
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

รายนาม :
คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  คณะทำงานและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 31 มีนาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th