KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0388/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีคำสั่ง ที่ 0232/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การพิจารณาหลักสูตรและเรื่องทางวิชาการที่มีเนื้อหาเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28(7) มาตรา 35 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  อนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

1. กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะต่อสภาวิชาการเกี่ยวกับการเปิดสอน ปรับปรุง และปิดสอนหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา

2. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอ

นตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา เพื่อนำเสนอสภาวิชาการพิจารณา 3. เสนอแนวทางในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอสภาวิชาการพิจารณา

4. ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นตามที่สภาวิชาการมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th