KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 338/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2534/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ประกอบกับคำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 021/2556 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2009/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 0223/2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2556 เป็นต้นมา ซึ่งได้ครบวาระการดำเนินงานแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
6 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ดวงเดือน บุดดา  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
9 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
10 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
11 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
12 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
5 .  อาจารย์ จันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
6 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีการวาระการดำเนินงาน 4 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th