KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 362/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านการวิจัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และคณะกรรมการดำเนินงานและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2125/2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 146/2558 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 349/2558 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 0404/2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารด้านการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น “คณะกรรมการบริหารด้านการวิจัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และคณะกรรมการดำเนินงานและส่งเสริม การวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการบริหารด้านการวิจัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการดำเนินงานและส่งเสริมการวิจัย
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ : หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารด้านการวิจัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

1. ให้ข้อเสนอแนะนโยบายการดำเนินงานของกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

2. พิจารณาโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอรับทุนสนับสนุนการวิจัยหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานและส่งเสริมการวิจัย

1. พัฒนาแผนปฏิบัติการด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดำเนินโครงการตามแผนและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

2. พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรด้านการวิจัย เพื่อผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

3. ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างอาจารย์ บุคลากรภายในคณะฯ ภายนอกคณะฯ หน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

4. พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ งานวิจัยและให้บรรลุเป้าหมายการประกันคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์

5. ประสานงานและประชาสัมพันธ์กลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงานในด้านแหล่งทุน และแหล่งข้อมูลด้านการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

6. ให้ความเห็นชอบโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอขออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ

7. การจัดทำ Nursing Research Newsletter

8. พิจารณาโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th