KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 550/2560
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2568/2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานด้านบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปโดยเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 5 วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน พ.ศ. 2551 และข้อ 7 ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คณะกรรมการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  ผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางนงนุช ไชยยศ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยให้มีหน้าที่และวาระการดำเนินงานตามคำสั่ง พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2568/2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

สั่ง ณ วันที่ : 4 เมษายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th