KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 324/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการบรรยายวิชาการ E-Learning สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวัตถุประสงค์ : ตามที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการบรรยายวิชาการเรื่อง E-Learning สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2547 เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวั๖ถุประสงค์ดพื่อให้นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑฺตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ประธานกรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะและโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
 


หน้าที่ : เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการโครงการบรรยายวิชาการเรื่อง E-Learning สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สั่ง ณ วันที่ : 19 กรกฏาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th