KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1270/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครอบรอบ 45 ปี ทำบุญทอดผ้าผ่าสามัคคี ประจำปี 2560 และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช.วัตถุประสงค์ : ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มาร่วมงาน รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการ/อายุงานของคณะฯ ได้มีโอกาสร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน และได้กำหนดจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ภายในหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ จัดหาทุนเพื่อพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ได้กำหนดจัดพิธีเปิดอาคาร 55 ปีพยาบาล มช. ด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 และพิธีเปิดอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
6 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
9 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
13 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
6 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
7 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
10 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
12 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
13 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดทำหนังสือพิธีเปิดอาคาร
1 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
6 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
7 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
8 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับบริจาคและดำเนินการด้านสรุปผลการร่วมทำบุญ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
5 .  นางสาวภัทราวดี ประชากรณ์  กรรมการ
6 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
7 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดเตรียมจัตุปัจจัยและเครื่องไทยทาน
1 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
2 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
4 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
5 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
6 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
7 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
8 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
9 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
10 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
11 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
12 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
13 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
14 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
15 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
16 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
17 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
18 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
19 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  กรรมการ
20 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
5 .  นายธวัชชัย ทองคำ  กรรมการ
6 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
7 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
8 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
9 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
10 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
11 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
12 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
13 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
14 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
15 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
16 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
6 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
7 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่า
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
5 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
6 .  นางสาวศิริวดี อรุณจินดาตระกูล  กรรมการ
7 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
8 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
9 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผลและของที่ระลึก
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
4 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
6 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
7 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
8 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
9 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
10 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
11 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
13 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
14 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายดำเนินการเปิดอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
4 .  นางจันทร์แรม คำป๊อก  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
6 .  นางชนกนันท์ ปันสม  กรรมการ
7 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการ
8 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
9 .  นางสาวนฤมล ตามั่น  กรรมการ
10 .  นางสาวนลินรัตน์ ตั้งสมบูรณ์กิตติ  กรรมการ
11 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
12 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
13 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
14 .  นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร  กรรมการ
15 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
16 .  นางอัมพร เลิศคาลี  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบคณะกรรมการฯ
1. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ขออนุมัติโครงการฯ และยืมเงินทดรองจ่าย ปิดค่าใช้จ่าย
2. เสนอ “ร่าง” แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ จัดทำบันทึกเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมโครงการฯ (ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
3. จัดเตรียมเครื่องไหว้ศาลพระภูมิ ดอกไม้ ขนม ผลไม้ ธูป เทียน น้ำดื่ม
4. การนิมนต์พระสงฆ์ (วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร) พิธีทางการสงฆ์ (พิธีเจริญพุทธมนต์ พิธีขอขมาครัวทาน) และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และจัดเตรียมสังฆทาน
5. ประสานงานรายละเอียดการจัดโครงการฯ กับคณะกรรมการทุกฝ่าย
6. การจัดเตรียมดอกไม้ตกแต่งเวที บริเวณหน้าห้องประชุม


หน้าที่รับผิดชอบกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1. ต้อนรับดูแลอาจารย์อาวุโส ตั้งแต่ลงจากรถและพานั่งที่ รวมถึงการดูแลด้านการรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวันและส่งกลับ
2. ต้อนรับดูแลแขกผู้มีเกียรติ โดยจะรอรับหน้าลิฟท์ชั้น 1 นำไปยังที่นั่งในห้องประชุม
3. ประสานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายพิธีการในการจัดเตรียมที่นั่งสำหรับผู้อาจารย์อาวุโส และบุคลากรอาวุโส แขกผู้มีเกียรติ ผู้รับรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น และโล่รางวัล 30 ปี


หน้าที่รับผิดชอบกรรมการฝ่ายพิธีการ
1. ดำเนินรายการตามกำหนดการ
2. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและคณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
3. จัดเตรียมโล่รางวัลฯ เกียรติบัตร และบุคลากรผู้ส่งมอบรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น /โล่รางวัล 30 ปี
4. ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


หน้าที่รับผิดชอบกรรมการฝ่ายพิธีกร
1. ดำเนินรายการการตามกำหนดการให้เรียบร้อยตามความเหมาะสม
2. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


หน้าที่รับผิดชอบกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดทำหนังสือพิธีเปิดอาคาร
1. จัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
2. ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
3. จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์งานติดบอร์ดทุกอาคารในคณะฯ ติดโปสการ์ดในลิฟท์
4. ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้บุคลากรรับทราบเสียงตามสาย
5. การจัดบอร์ดอาจารย์และบุคลากรดีเด่น บอร์ดโล่รางวัล 30 ปี และประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อมวลชน จัดบอร์ดอาจารย์และบุคลากร ดีเด่น บอร์ดโล่รางวัล 30 ปี
6. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


หน้าที่รับผิดชอบกรรมการฝ่ายรับบริจาคและดำเนินการด้านสรุปผลการร่วมทำบุญ
1. จัดเตรียมขันเงินและซองทำบุญเพื่อรับเงินทำบุญ ใกล้โต๊ะลงทะเบียน
2. เตรียมออกใบเสร็จรับเงิน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ออกใบอนุโมทนาบุตร
3. รวบรมเงินทำบุญ และแจ้งยอดบริจาค


หน้าที่รับผิดชอบกรรมการฝ่ายจัดเตรียมจัตุปัจจัยและเครื่องไทยทาน
1. จัดเตรียมเครื่องไทยธรรม 9 ชุด ปู่อาจารย์ 1 ชุด /เจ้าพิธี 1 ชุด รวม 11 ชุด
2. จัดเตรียมซองปัจจัยสำหรับเจ้าอาวาส และพิธีทอดผ้าป่า 1 ชุด


หน้าที่รับผิดชอบกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. จัดเตรียมอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
2. เตรียมโต๊ะสำหรับอาจารย์อาวุโส แขกผู้มีเกียรติ และผู้บริหาร 5 โต๊ะ
3. กำกับดูแลการจัดอาหารบนโต๊ะสำหรับอาจารย์อาวุโสและแขกผู้มีเกียรติ
4. น้ำดื่มขวดเล็กสำหรับอาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้แทนหน่วยงาน/คณบดีคณะต่าง ๆ
5. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


หน้าที่รับผิดชอบกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1. จัดเตรียมโต๊ะลงทะเบียน โต๊ะลงนาม และโต๊ะสำหรับบริจาค ประมาณ 6 โต๊ะ
2. จัดเตรียมโต๊ะวางดอกไม้ที่แขกนำมาแสดงความยินดี
3. จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชา ธูป เทียน ชุดกรวดน้ำ โพเดี่ยม โต๊ะวางโล่รางวัลฯ
4. ปิดประกาศห้ามจอดรถใต้อาคาร 4 (ด้านเดียว) ลานชั้น 1 อาคาร 4
5. เช่าโต๊ะและเก้าอี้สำหรับแขกและบุคลากร 300 คน และ 30 ที่ สำหรับจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับอาจารย์อาวุโส และแขกผู้มีเกียรติ อาจารย์และบุคลากร ร่วมทั้งโต๊ะอาหารเจ และอิสลาม
6. จัดเตรียมยานพาหนะรับ-ส่ง พระสงฆ์ และอาจารย์อาวุโสที่มาร่วมงาน
7. จัดเตรียมรถซื้ออาหารเจและอิสลาม
8. จัดเตรียมพัดลม บริเวณหน้าห้องประชุมฯ และขณะจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
9. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแห่งองค์ผ้าป่า ชุดกลอง ฆ้อง ฉาบ บุคลากรแห่องค์ผ้าป่า
10. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า ในห้องประชุม
11. ประสานงานรายละเอียดกับกรรมการฝ่ายเลขานุการ


หน้าที่รับผิดชอบกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1. การจัดเตรียมป้ายงานในห้องประชุม ตราคณะฯ ต่อด้วยข้อความ
2. ถ่ายภาพกิจกรรม และบันทึกวิดิทัศน์ (ถ่ายภาพผู้รับรางวัลดีเด่น /รับโล่ 30 ปี) และไมค์โคโฟน
3. ตรวจเช็คเครื่องเสียง เตรียมความพร้อม
4. ประสานงานรายละเอียดกับกรรมการฝ่ายเลขานุการ


หน้าที่รับผิดชอบกรรมการฝ่ายประสานงานอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่า
1. จัดทำจดหมายเชิญอาจารย์และบุคลากรอาวุโส
2. ติดต่อประสานงานสอบถามการตอบรับเข้าร่วมงานฯ ของอาจารย์และบุคลากรอาวุโส
3. ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะรับ-ส่ง โดยประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะ
4. จัดหาวีลแชร์สำหรับอาจารย์อาวุโสที่แจ้งความประสงค์
5. ประสานงานในการจัดที่จอดรถอาจารย์และบุคลากรอาวุโส


หน้าที่รับผิดชอบกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผลและของที่ระลึก
1. เตรียมสมุดลงนามท่านผู้มีเกียรติร่วมงาน จำนวน 2 เล่ม
2. เตรียมมอบเอกสารให้ท่านผู้มาลงทะเบียน และแบบประเมินผล
3. เตรียมรายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ สำนักต่างๆ
4. จัดเตรียมเครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับอาจารย์และบุคลากรร่วมงาน
5. จัดหาของที่ระลึกให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน
6. เตรียมแจกชุดเบรกสำหรับแขกผู้มาร่วมงาน และน้ำขวดเล็ก


หน้าที่รับผิดชอบกรรมการฝ่ายดำเนินการเปิดอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
1. จัดเตรียมสถานที่ ดอกไม้ ป้ายผ้าแพร กรรไกรตัดริบบิ้น
2. เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติเข้าชมอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
3. จัดเตรียมแป้งเจิมอาคารฯ
4. ขันพรหมน้ำมนต์
5. ประสานงานรายละเอียดกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 27 กรกฏาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th