KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 14/2560
เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ จันทรมะโนวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนของ รคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ จันทรมะโน สำหรับการนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ จันทรมะโน คือ

ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ ดำเนินการประเมินผลการสอน ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง แล้วนำเสนอสรุปผลการประเมินการสอนต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพพิจารณาต่อไป

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 กันยายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th