KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2667/2560
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่่อเวลาราชการ รศ.ดร.ฉวี เบาทรวงวัตถุประสงค์ :เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของรศ.ดร.ฉวี เบาทรวง จากเดิม รศ.ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา และรศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ เป็ร รศ.ดร.ปิยะนุช ชูโต และผศ.ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
 


หน้าที่ :ประเมินผลการปฏิบัติงาน รศ.ดร.ฉวี เบาทรวง อย่างน้อย 1 ครั้ง ให้เสร็จิส้นก่อน 1 เดือน ก่อนครบรอบการปฏิบัติงาน 1 ปี แล้วนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th