KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2014/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2560-2562วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1864/2558 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558-2560 โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมานั้น

เนื่องจากการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวครบวาระการดำเนินงานแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการส่งเสริมกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2560-2562” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการส่งเสริมกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2560-2562
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  ประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการกีฬาเทนนิส
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาโบว์ลิ่ง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาแบดมินตัน
1 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการกีฬากรีฑา
1 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาเปตอง
1 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาตกปลา
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาแอโรบิก
1 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาว่ายน้ำ
1 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาวอลเล่ย์บอลและกรรมการกีฬาประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการกีฬานันทนาการ
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาเทเบิลเทนนิส
1 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาจักรยาน
1 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาขบวนพาเรด
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
 
กรรมการกีฬากองเชียร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาเชียร์ลีดเดอร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาสวัสดิการ
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาสถานที่
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการกีฬายานพาหนะ
1 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาเหรัญญิก
1 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาผู้ช่วยเหรัญญิก
1 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th