KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0522.05(01)/ว 4769
เรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุขวัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เชิญศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 


หน้าที่ :พิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข โดยเป็นเรื่องลับ ส่งคืนมสธ.ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสาร

สั่ง ณ วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th