KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1564/2560
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1932/2559 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยให้มีวาระ การดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และประกอบกับข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 จึงขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ดังนี้

จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เป็น อาจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงานคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1932/2559 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คณะกรรมการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ดังนี้

1. รับผิดชอบในการดำเนินงานและประสานงานด้านวิชาการของหลักสูตรให้เป็นไปโดยเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2. พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์

3. ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา

4. ปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนวิชา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์

5. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในสาขาวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 กันยายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th