KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1444/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1241/2558 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1383/2558 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและดำเนินการผลิตตำราสาขาพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล เพื่อเผยแพร่และจัดจำหน่ายตำราและเอกสารวิชาการทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของตำราสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการโครงการตำราฯ ได้ครบวาระการดำเนินงานแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  รองประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
12 .  นางโชษิตานันท์ รสาวิรุณนาครังษี  กรรมการ
13 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการและเลขานุการ
15 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  ผู้ช่วยเลขานุการ
16 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 31 สิงหาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th