KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1322/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1250/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 13 สิงหาคม 2560 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ (ในที่ประชุม)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการและเลขานุการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ
10 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (สมทบ) คณะพยาบาลศาสตร์
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของโครงการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาของ คณะพยาบาลศาสตร์ หรือโครงการที่คณะฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัย โดยพิจารณาพิทักษ์สิทธิ์ สวัสดิภาพ และป้องกันภยันตรายใดใดที่อาจบังเกิดแก่มนุษย์อันเนื่องมาจากการดำเนินการในโครงการวิจัยนั้น ๆ

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของโครงการวิจัยของหน่วยงานอื่นที่จะขอดำเนินงานในคณะพยาบาลศาสตร์ โดยพิจารณาพิทักษ์สิทธิ์ สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายใดใดที่อาจบังเกิดขึ้นแก่มนุษย์อันเนื่องมาจากการดำเนินการในโครงการวิจัย

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของโครงการวิจัยของหน่วยงานอื่น โดยพิจารณาพิทักษ์สิทธิ์ สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายใดใดที่อาจบังเกิดขึ้นแก่มนุษย์อันเนื่องมาจากการดำเนินการในโครงการวิจัย

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 8 สิงหาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th