KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 383/2560
เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2885/2559 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ เป็น รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  รองประธานกรรมการ
 


หน้าที่ : โดยให้กรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

2. ดำเนินงานการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและ การประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การศึกษาของทุกกระบวนวิชา

4. ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อนำเสนอต่อคณะฯ ทุกภาคการศึกษา

5. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาและแผน กำหนดการศึกษา

6. วางแผนและดำเนินการโครงการต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา

7. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

8. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ว่าด้วยการศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงานตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2885/2559 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559

สั่ง ณ วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th