KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 211/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยและส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบกับมติสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประขุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหสคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(2) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

รายนาม :
องค์ประกอบ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :อำนาจหน้าที่

1. ประเมินและพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศราชวิทยาลัยหรือตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดแล้วแต่กรณ๊ และนำเสนอสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ประเมินผลการสอนของคณาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจิจารณากลั่นกรองผลทางวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการประเมินและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มอบหมายท้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 23 สิงหาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th