KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศสมาคมพยาบาลฯ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากลประจำปี 2560 เรื่อง พยาบาล เสียงแห่งพลังนำความสำเร็จ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนวัตถุประสงค์ :เนื่องด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์ กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่อง "พยาบาล : เสียงแห่งพลังนำความสำเร็จ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Nurse: A Voice to Lead-Achieving the Sustainable Development Goals)" เนื่องในโอกาสวันพยาบาลสากลประจำปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้รายนาม :
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ

วางแผนและจัดประชาสัมพันธ์โครงการ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยข้อง ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่บันทึกภาพ

สั่ง ณ วันที่ : 31 มีนาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th