KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 337/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมสัมนาทางวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องวัตถุประสงค์ : ตามที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง "เทคนิคการควบคุมวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ" สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2547 ณ ห้องประชุมวิเชียา ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในบทบาทเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ การเป็นกรรมการสอบสอบโครงร่างร่างวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
 
ฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
2 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
3 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
4 .  นางสาวปนัดดา พลวาปี  กรรมการ
5 .  นายไพฑูรย์ ทองคำ  กรรมการ
6 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
 
ฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
2 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
 
ฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
4 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวปนัดดา พลวาปี  กรรมการ
3 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 


หน้าที่ : เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการจัดโครงการโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง "เทคนิคการควบคุมวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ"

สั่ง ณ วันที่ : 30 กรกฏาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th