KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค ที่ 120/2560
เรื่อง แต่งตั้งผู้วิจัยหลัก ผู้วิจัยร่วมและเจ้าหน้าที่ประสานงานในพื้นที่ศึกษาโครงการ การประเมินผลชุดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ปี 1 (2017)วัตถุประสงค์ :ด้วย กรมควบคุมโรค โดนสำนักวัณโรคและโครงการวัณโรค ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (ศรทส.) ภายใต้โรงการความร่วมมือด้านการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังวัณโรค ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการ "การประเมินผลชุดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ปี 1 (2017)" (กันยายน 2559-สิงหาคม 2560)

เพื่อประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล ทั้ง 10 แห่ง ระหว่างเดือนกันยายน 2559 - เดือนสิงหาคม 2560 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งผู้วิจัยหลัก ผู้วิจัยร่วมและเจ้าหน้าที่ประสานงานในพื้นที่ศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
คณะที่ปรึกษา ผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมในพื้นที่ ประกอบด้วย
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอทั้งทางด้านวิชาการ บริหารจัดการ ในการดำเนินงานโครงการ "การประเมินผลชุดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ปี 1 (2017)" ภายใต้โรงการความร่วมมือระหว่างสำนักวัณโรคกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (ศรทส.) ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย แผนงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ

2. อำนวยการ และกำกับติดตามในการดำเนินงานโครงการ "การประเมินผลชุดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ปี 1 (2017)" ในพื้นที่ศึกาาวิจัยที่เป็นโรงพยาบาล ทั้ง 10 แห่ง ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย แผนงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th