KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2897/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์วัตถุประสงค์ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ น.ส.นิตยา ศรีบัวรมย์ เลขประจำตัว 5736807 NSPN/M หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปกติ) คณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "ผลของการให้ข้อมูลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาวัยรุ่นกับทารกเกิดก่อนกำหนดขณะให้นม" สอบวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 ร. สถานที่สอบ ห้อง 506 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศิริราช

รายนาม :
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่วันสอบวิทยานิพนธ์ เป็นต้นไปจนสิ้นสุดหน้าที่คณะกรรมการสอบฯ เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

สั่ง ณ วันที่ : 29 กันยายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th