KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 128/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งภายใต้บทบาทภารกิจในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน และวิชาการ การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับภูมิภาค การดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้ได้มาตรฐาน และนำสู่เครือข่ายได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งการดำเนินงานจำเป็นต้องมีคณะกรรมการ ผุ้เชี่ยวชาญ ในแต่ละด้านเป็นผู้พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะทางวิชาการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานได้มาตรฐานสากล

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพด้านการจัดทำผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้ได้มาตรฐานตามนิยามที่กรมควบคุมโรคกำหนด และสามารถนำไปเผยแพร่สู่เครือข่าย กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ใช้ประโยชน์และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ 35/2559 สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งขอตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานชุดใหม่ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์และประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 กรกฏาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th