KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0288/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2559 ที่ใช้คะแนน GAT PAT ของ สทศ.ในการคัดเลือกวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักเรียน เข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2559 ที่ใช้คะแนน GAT/PAT ของ สทศ.ในการคัดเลือก ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นายคณิน สุพรศิลป์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th