KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2103/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายสนับสนุน)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2707/2559 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นั้น

เนื่องด้วยคณะพยาบาลศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอ้างถึงคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2098/2559 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2707/2559 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายสนับสนุน)” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  รองประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
5 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
7 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
8 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
9 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
10 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
11 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
12 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
13 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
14 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการและเลขานุการ
15 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1. ทบทวนและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของบุคลากรในเรื่องดังต่อไปนี้

1.1 ภาระงาน (TOR) ตามสายงาน

1.2 ภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/เชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.กำหนด

2. ทบทวนและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของบุคลากรในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1 มาตรฐานขั้นต่ำรวมทั้งเงื่อนไขเวลาที่ต้องบรรลุภาระงาน

2.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภาระงาน (TOR)

2.3 เกณฑ์ในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามภาระงานให้เป็น ไปตาม ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ

2.4 แนวปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ระบบการมอบหมายงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบสวัสดิการให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

2.5 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ

2.6 ระบบการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน การธำรงรักษาบุคลากร เพื่อสร้างเสริมการปฏิบัติงาน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. วิเคราะห์งานและจัดวางกำลังคน รวมทั้งจัดเตรียมกำลังคนในแต่ละงานของบุคลากรอย่างเหมาะสม

4. วางแผนมอบหมายงานแก่บุคลากรเป็นรายปีอย่างเหมาะสม

5. วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับงานและติดตามประเมินผล

6. เสริมสร้างและพัฒนาจรรยาบรรณของบุคลากรทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 8 ธันวาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th