KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1977/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1697/2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2558 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดวงเดือน บุดดา  กรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
6 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
7 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
8 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
9 .  Ms.Chiara Bethany Wuorenmaa  กรรมการ
10 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
11 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษา
ให้คำปรึกษาเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านการพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

ประธานกรรมการ
1. เป็นผู้ประสาน กำกับ และติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ
3. รายงานผลการดำเนินการด้านการพัฒนาเว็บไซต์ต่อคณบดี

หน้าที่กรรมการ
1. ทำหน้าที่ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
2. ทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
3. ทำหน้าที่คัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนำเสนอบนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
4. ทำหน้าที่แปลข้อมูลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

กรรมการและเลขานุการ
1. นัดหมายการประชุมของคณะกรรมการฯ และทีมดำเนินงาน
2. บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ
3. รวบรวมและพัฒนาเอกสารรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน
4. ประสานงานกับประธานกรรมการ กรรมการ และคณะทำงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th