KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1873/2560
เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 5/2560-2562วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 2158/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี และจะครบวาระการดำเนินงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง ที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกสมาชิกวาระใหม่ ให้เสร็จก่อนสิ้นสุดวาระ ภายใน 30 วัน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “สมาชิกที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 5/2560-2562” ประกอบด้วย

รายนาม :
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
 
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
 
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
 
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
1 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
 
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
 
งานบริหารทั่วไป
1 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
 
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
 
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
1 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
1 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดประชุมที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรให้เป็นไปตามประกาศฯ
2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจต่างๆ หรือตามที่ได้รับมอบหมายต่อ การบริหารงานของคณะฯ แก่คณบดี และคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ อันจะเป็นประโยชน์และนำสู่ประสิทธิภาพการบริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และผดุงเกียรติ/สิทธิ ของอาจารย์และบุคลากร
4. วิเคราะห์ รวบรวม ข้อมูลประเด็นปัญหาการดำเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ โดยการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ
5. นำเสนอประเด็นต่างๆ ที่ได้รับตามข้อ 4 เพื่อเสนอต่อคณบดี และ/หรือ คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ
6. เสริมสร้างและส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสุข ความผูกพันอันดีในหมู่อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ตามโครงการประจำปี หรือในโอกาส อันสมควร
7. ประสานการบริการ เผยแพร่ข่าวสาร และกำกับติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ และ/หรือ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ และรายงานตลอดจน ร่วมประสานสร้างความเข้าใจให้อาจารย์และบุคลากรทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th