KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1785/2560
เรื่อง แต่งตั้งประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560วัตถุประสงค์ : ด้วยในปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยมีกระบวนวิชาทฤษฎี จำนวน 14 กระบวนวิชา และกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ จำนวน 5กระบวนวิชา

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2556 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “ประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560” ประกอบด้วย

รายนาม :
599001 พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  ประธานกระบวนวิชา
 
599002 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกระบวนวิชา
 
599003 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  ประธานกระบวนวิชา
 
599011 สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  ประธานกระบวนวิชา
 
599012 ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ประธานกระบวนวิชา
 
599013 กฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  ประธานกระบวนวิชา
 
599014 ระบบการจัดการและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  ประธานกระบวนวิชา
 
599015 ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  ประธานกระบวนวิชา
 
599016 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา สำหรับผู้ช่วยพยาบาล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ประธานกระบวนวิชา
 
599017 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล
 
599091 การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกระบวนวิชา
 
599018 การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
1 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  ประธานกระบวนวิชา
 
599019 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูอายุ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  ประธานกระบวนวิชา
 
599020 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  ประธานกระบวนวิชา
 
599021 การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  ประธานกระบวนวิชา
 
599092 การฝึกปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  ประธานกระบวนวิชา
 
599093 การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  ประธานกระบวนวิชา
 
599094 การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชนวิชาเลือก
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  ประธานกระบวนวิชา
 
599095 การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  ประธานกระบวนวิชา
 


หน้าที่ :หน้าที่ของประธานกระบวนวิชาทฤษฎี

1. นัดประชุมผู้สอน
2. จัดทำประมวลการสอนกระบวนวิชา
3. จัดทำตารางสอน
4. ปฐมนิเทศและแนะนำกระบวนวิชา
5. ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
6. พบนักศึกษากรณีที่มีปัญหาการเรียน
7. รวบรวมข้อสอบ ประชุมพิจารณาร่วมกับผู้สอน และจัดทำข้อสอบ
8. ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา (ตัดเกรด)
9. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

หน้าที่ของประธานกระบวนวิชาปฏิบัติ
1. จัดทำคู่มือการฝึกปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชา
2. ประสานงานการจัดการเรียนการสอน กับ แหล่งฝึกปฏิบัติ
3. ประชุมร่วมกับอาจารย์นิเทศประจำแหล่งฝึกปฏิบัติ อย่างน้อย 3 ครั้ง โดยประชุมในสัปดาห์ แรก ระหว่างการฝึกปฏิบัติและสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกปฏิบัติ
4. ติดตามการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์นิเทศประจำแหล่งฝึกปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ โดยการร่วม conference กับนักศึกษา อย่างน้อย 3 ครั้ง
5. พบนักศึกษากรณีที่มีปัญหา
6. พิจารณาความเหมาะสมการให้ลำดับขั้นกระบวนวิชา
7. ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกระบวนวิชา

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th