KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1646/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช.วัตถุประสงค์ : ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช.” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  เลขานุการ
5 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  ผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  ผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  ผู้ช่วยเลขานุการ
8 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการ
9 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  ผู้ช่วยเลขานุการ
10 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
11 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
12 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาบทคัดย่อ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
8 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
19 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ห้องประชุม)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
8 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
19 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานนวัตกรรม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
5 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและประกวดผลงานวิจัย (โปสเตอร์)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
7 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
8 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และยานพาหนะ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
6 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
7 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
8 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
9 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
10 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
11 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
12 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
13 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
14 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
15 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
16 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
17 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
18 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
4 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
4 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  รองประธานกรรมการ
3 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
5 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
6 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  รองประธานกรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ประธานกรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  รองประธานกรรมการ
3 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
4 .  นางสาวศิริวดี อรุณจินดาตระกูล  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  รองประธานกรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
5 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
6 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  ประธานกรรมการ
2 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  รองประธานกรรมการ
3 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
4 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
5 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
6 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
7 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและวิชาการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
4 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
5 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
6 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
7 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
8 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
9 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
10 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 28 กันยายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th