KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 870/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ประจำกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาลวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 074/2558 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ประจำกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2558 เป็นต้นมา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินงานครบวาระแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ประจำกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ประจำกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
6 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 31 พฤษภาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th