KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1500/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 464/2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 464/2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 และให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
16 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
17 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ : บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน

1. พิจารณากำหนดพื้นที่/ชุมชนในการให้บริการวิชาการของคณะฯ
2. สำรวจความต้องการของพื้นที่/ชุมชนที่กำหนด เพื่อประกอบในการกำหนดทิศทางและจัดทำแผนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะฯ
3. จัดทำแผนการให้บริการวิชาการชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่/ชุมชนที่กำหนด
4. ดำเนินการตามแผนการให้บริการวิชาการแก่พื้นที่/ชุมชนที่กำหนด รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
5. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาระบบกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่พื้นที่/ชุมชนที่กำหนด
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
7. งานอื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 7 กันยายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th