KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1407/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม CMU KM-Day ประจำปี 2560วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1686/2560 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรม CMU KM-Day ประจำปี 2560 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข และการทำวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการจัดทำองค์ความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งความสุข นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการดำเนินการ จัดกิจกรรม CMU KM-Day ประจำปี 2560” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  รองประธานกรรมการ
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
9 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
10 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
11 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
12 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
18 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
19 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
20 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
21 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
22 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
23 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
24 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการและเลขานุการ
25 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 23 สิงหาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th